Országos mikrohitel program

MIKROHITEL PROGRAM

 

1. A PROGRAM CÉLJA


A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az országos megbízotti hálózatát képező Helyi Vállalkozói Központok (Nógrád megyében a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány) közreműködésével a kis- és középvállalkozások fejlesztése, valamint tevékenységük támogatása érdekében működteti a Mikrohitel Programot.

 

A Mikrohitel Program általános célja a kisvállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyújtással és tanácsadással, elsõsorban azon a speciális területen, ahol a kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni. A Program másik célja, hogy a támogatás eredményeként ezek a vállalkozások mihamarabb a kereskedelmi bankok ügyfeleivé váljanak.

 

2. A PÉNZÜGYI SEGÍTSÉGRE VALÓ ALKALMASSÁG


A Mikrohitel Program pénzügyi segítségét igénylõ vállalkozó és vállalkozása meg kell, hogy feleljen bizonyos követelményeknek. A pályázati dokumentációhoz szükséges formanyomtatványokat a Helyi Vállalkozói Központok biztosítják.

 

A hitelkérelem benyújtására jogosult személyek

 

Ha Ön saját vállalkozásával áll munkaviszonyban, csakúgy, mint vezető munkatársai és a cég főbb társtulajdonosai, vagy ha a cége bármilyen korlátlan felelősségű formában működik, a következő feltételeket kell teljesítenie:

 

 • nem lehet lejárt hiteltartozása, és tiszta kölcsönfelvevői múlttal kell rendelkeznie;
 • rendelkeznie kell az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és képesítéssel;


Az alkalmas vállalkozás

 

A meglévő, vagy tervezett vállalkozás formájától és tevékenységi területétõl függetlenül teljesítheti az alkalmasság feltételeit. A Helyi Vállalkozói Központ (HVK) időről időre meghatározza azokat a tevékenységi területeket, melyek előnyt élveznek a pénzügyi segítségnyújtás elnyerésében.

 

Vállalkozása nem alkalmas a pénzügyi segítségnyújtásra, ha az törvénybe ütköző módon működik, vagy a HVK úgy ítéli meg, hogy a tevékenység társadalmi, erkölcsi vagy vallási értékeket sért, illetve, ha várhatóan rontja a HVK vagy a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hírnevét.

 

Az alkalmas vállalkozás életképes, vagy rendelkezik az életképesség lehetőségével. A vállalkozásnak, mikor először folyamodik hitelért, a következõ feltételeknek kell megfelelnie:

 

 • a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozásnak, vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vagy arra jogosult vagy egyéb vállalkozásra alkalmas jogosítvánnyal rendelkezõ személynek kell lennie;
 • a vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladhatja meg a kilenc főt;
 • a vállalkozás éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget;
 • életképes üzleti tervvel kell rendelkeznie, melyben a törlesztésre fordítható összeg legalább kétszerese a törlesztési kötelezettségnek;
 • a vállalkozás magyarországi székhelyű, a külföldi tulajdonosi részarány nem haladhatja meg a 25%-ot;
 • olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem birtokolhatja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogainak 25%-át vagy ezt meghaladó részét;
 • a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit, nincs sem illeték, sem társadalombiztosítási járulék tartozása;
 • a vállalkozásnak más bank felé nem lehet lejárt hiteltartozása;
 • a cég nem áll sem csőd, sem felszámolás, sem végelszámolás alatt;
 • Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozás

 

Ha Ön hiteligénylést nyújt be és/vagy most indítja be vállalkozását, a hitel teljes futamidejére vonatkozó üzleti és pénzforgalmi tervet kell benyújtania. A HVK ehhez formanyomtatványokat biztosít, melyeket a hiteligénylõ tölt ki. Ezen felül az üzleti tervhez csatolni kell legalább a következő iratok másolatát:

 

 • Vállalkozói Engedély, Társasági Szerződés, Cégbejegyzés (ha még nincs, akkor a Cégbejegyzési Kérelem);
 • a beruházási tervet alátámasztó iratokat (szándéknyilatkozat, árajánlat, adás-vételi előszerződés);
 • tulajdoni lapok, bérleti szerződések;
 • APEH igazolás, helyi adóigazolás;
 • értékesítési lehetőségek (szándéknyilatkozat, szerződés, előzetes megállapodás);
 • a zálogtárgy iratai (pl. tulajdoni lap hivatalos másolata, értékbecslés, adó- és értékbizonyítvány stb.);
 • működési engedély az illetékes hatóságtól;
 • az előző évi adóbevallás és mérleg;
 • banki információ (a számlavezető banktól, vagy bármelyik korábbi számlavezető banktól).

 

3. A HITEL KONDÍCIÓIA


A hitelek célja: A hitel célja gépek, berendezések, eszközök és más beruházások finanszírozása, a már meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése, beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása, forgóeszköz feltöltés valamint szabad felhasználás.

 

A hitel összege: A Mikrohitel összege nem haladhatja meg a 3 x 15 000 000 Ft-ot, azaz háromszor tizenötmillió forintot. Az első hitel folyósítását követően folyósított további hitel esetében a fennálló tőketartozás és az újonnan jóváhagyott hitel együttes összege nem haladhatja meg a maximális hitelösszeg háromszorosát, vagyis a 45 000 000 Ft-ot.

Ugyanazon vállalkozás esetleges újabb hitelkérelmének jóváhagyása nem esik számszerű korlátozás alá. Korlátozás nélkül jóváhagyható a további kérelem, amennyiben a vállalkozás továbbra is megfelel a pályázati feltételeknek.

Több mikrohitel igénylése esetén a hiteleket különböző célokra kell felhasználni, de a célok kapcsolódhatnak egymáshoz.

 

A hitel futamideje: A hitel futamideje beruházás és szabad felhasználás esetében maximum 180 hónapig (15 év), forgóeszköz finanszírozás esetében maximum 36 hónapig (3 év) terjedhet, az üzleti terv pénzforgalmi előjelzésében kimutatott visszafizetési képesség függvényében.

 

Saját erő: A hiteligénylő által biztosított saját forrás mértéke 0%.

 

A hitel felhasználásának határideje: A hitelszerződést a hiteligénylés jóváhagyásától számított egy hónapon belül meg kell kötni és további két hónap áll rendelkezésre a felhasználásra. ellenkező esetben a hitel megszűnik, hacsak az időtartamot a HVK meg nem hosszabbítja. 

 

Türelmi idő: A törlesztés megkezdése előtti türelmi idő beruházás és szabad felhasználás esetében maximum 36 hónap, forgóeszköz-finanszírozás esetében nem lehet több mint 6 hónap. A kamattörlesztésre nem adható türelmi idő.

 

Biztosíték: A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra. A HVK által végzett értékelést követően a biztosítéknak legalább a hitelösszeg 100%-át kell fedeznie.

 

Kamat: A hitel kamata évi 7,9 %, amely a futamidő alatt nem változik. A kamat havonta fizetendő. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a lejárt tőkére az ügyleti kamaton felül évi 6% és a meg nem fizetett kamatra szintén évi 6%.

 

További hitel felvétele: Ugyanazon vállalkozás esetleges újabb hitelkérelmének jóváhagyása nem esik számszerű korlátozás alá. Az első hitel folyósítását követően folyósított további hitel esetében a fennálló tőketartozás és az újonnan jóváhagyott hitel együttes összege nem haladhatja meg a 45 000 000 Ft-ot. Továbbá a vállalkozás meg kell, hogy feleljen a Mikrohitel Program feltételeinek.

 

4. A MIKROHITEL SZERZŐDÉS TÁMOGATÁS TARTALMA

 

A támogatás formája: kedvezményes kamatozású kölcsön.

 

A támogatás kategóriája: 

A Mikrohitel Program a kedvezményes kamatozás miatt támogatásnak minősül a vonatkozó EK rendeletek alapján. A támogatás kategóriája: „D” , azaz csekély összegű (de minimis) támogatás. A hitelt kizárólag az EK- Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelettel összhangban lehet nyújtani.

Csekély összegű támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a támogatást nyújtó előzetesen megbizonyosodott arról, hogy egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaitélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelemi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban (a) a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedő vállalkozások; (b) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások, (c) valamint ezen termékek feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékenykedő vállalkozások, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, illetve a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ; továbbá a támogatás nem vehető igénybe (e) az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, (f) az import áruk helyet hazai áru használatától függő támogatások esetében, (g) a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozásoknak teherszállító járművek megvásárlására.

A mezőgazdasági, illetve halászati ágazat vállalkozásai részére folyósított támogatásokat az EK-Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról a mezőgazdasági és halászati ágazatban szóló 1860/2004/EK bizottsági rendelettel összhangban lehet nyújtani.

 

A támogatástartalom igazolása: a támogatásról szóló igazolást a kedvezményezettnek nyújtott támogatás tartalmáról és a támogatásra vonatkozó kategóriáról a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány adja ki.

 

Számolja ki várható törlesztőrészleteit itt

 

Letölthető anyagok:

 

 

A Mikrohitel Programról és annak működéséről bővebb információ:

 

Dudás Tímea

mikrohitel menedzser

Tel.: 20/290-3970, e-mail: dudastimea@nmrva.hu

 

Kocsis Ágnes

mikrohitel menedzser
Tel.: 20/3313-226, e-mail: kocsisagnes@nmrva.hu

   

Az NMRVA regisztrált értékbecslői:

 

Név Cím Telefon  

Ingatlanértékbecslő és Szolg. Bt.

(Rátkai Béla)

3100 Salgótarján,

Alkotmány út 7.

20-915-9873 

 
       
       

 

Kapcsolatfelvétel

Varga Béla Csaba
ügyvezető igazgató
vargabela@nmrva.hu

Dudás Tímea
mikrohitel menedzser
20/290-3970
dudastimea@nmrva.hu

Kocsis Ágnes
mikrohitel menedzser
20/3313-226
kocsisagnes@nmrva.hu