Országos mikrohitel program

MIKROHITEL PROGRAM

 

1. A PROGRAM CÉLJA


A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az országos megbízotti hálózatát képező Helyi Vállalkozói Központok (Nógrád megyében a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány) közreműködésével a kis- és középvállalkozások fejlesztése, valamint tevékenységük támogatása érdekében működteti a Mikrohitel Programot.

 

A Mikrohitel Program általános célja a kisvállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyújtással és tanácsadással, elsõsorban azon a speciális területen, ahol a kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni. A Program másik célja, hogy a támogatás eredményeként ezek a vállalkozások mihamarabb a kereskedelmi bankok ügyfeleivé váljanak.

 

2. A PÉNZÜGYI SEGÍTSÉGRE VALÓ ALKALMASSÁG


A Mikrohitel Program pénzügyi segítségét igénylõ vállalkozó és vállalkozása meg kell, hogy feleljen bizonyos követelményeknek. A pályázati dokumentációhoz szükséges formanyomtatványokat a Helyi Vállalkozói Központok biztosítják.

 

A hitelkérelem benyújtására jogosult személyek

 

Ha Ön saját vállalkozásával áll munkaviszonyban, csakúgy, mint vezető munkatársai és a cég főbb társtulajdonosai, vagy ha a cége bármilyen korlátlan felelősségű formában működik, a következő feltételeket kell teljesítenie:

 

 • nem lehet lejárt hiteltartozása, és tiszta kölcsönfelvevői múlttal kell rendelkeznie;
 • rendelkeznie kell az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és képesítéssel;


Az alkalmas vállalkozás

 

A meglévő, vagy tervezett vállalkozás formájától és tevékenységi területétõl függetlenül teljesítheti az alkalmasság feltételeit. A Helyi Vállalkozói Központ (HVK) időről időre meghatározza azokat a tevékenységi területeket, melyek előnyt élveznek a pénzügyi segítségnyújtás elnyerésében.

 

Vállalkozása nem alkalmas a pénzügyi segítségnyújtásra, ha az törvénybe ütköző módon működik, vagy a HVK úgy ítéli meg, hogy a tevékenység társadalmi, erkölcsi vagy vallási értékeket sért, illetve, ha várhatóan rontja a HVK vagy a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hírnevét.

 

Az alkalmas vállalkozás életképes, vagy rendelkezik az életképesség lehetőségével. A vállalkozásnak, mikor először folyamodik hitelért, a következõ feltételeknek kell megfelelnie:

 

 • a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozásnak, vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vagy arra jogosult vagy egyéb vállalkozásra alkalmas jogosítvánnyal rendelkezõ személynek kell lennie;
 • a vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladhatja meg a kilenc főt;
 • a vállalkozás éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget;
 • életképes üzleti tervvel kell rendelkeznie, melyben a törlesztésre fordítható összeg legalább kétszerese a törlesztési kötelezettségnek;
 • a vállalkozás magyarországi székhelyű, a külföldi tulajdonosi részarány nem haladhatja meg a 25%-ot;
 • olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem birtokolhatja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogainak 25%-át vagy ezt meghaladó részét;
 • a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit, nincs sem illeték, sem társadalombiztosítási járulék tartozása;
 • a vállalkozásnak más bank felé nem lehet lejárt hiteltartozása;
 • a cég nem áll sem csőd, sem felszámolás, sem végelszámolás alatt;
 • Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozás

 

Ha Ön hiteligénylést nyújt be és/vagy most indítja be vállalkozását, a hitel teljes futamidejére vonatkozó üzleti és pénzforgalmi tervet kell benyújtania. A HVK ehhez formanyomtatványokat biztosít, melyeket a hiteligénylõ tölt ki. Ezen felül az üzleti tervhez csatolni kell legalább a következő iratok másolatát:

 

 • Vállalkozói Engedély, Társasági Szerződés, Cégbejegyzés (ha még nincs, akkor a Cégbejegyzési Kérelem);
 • a beruházási tervet alátámasztó iratokat (szándéknyilatkozat, árajánlat, adás-vételi előszerződés);
 • tulajdoni lapok, bérleti szerződések;
 • APEH igazolás, helyi adóigazolás;
 • értékesítési lehetőségek (szándéknyilatkozat, szerződés, előzetes megállapodás);
 • a zálogtárgy iratai (pl. tulajdoni lap hivatalos másolata, értékbecslés, adó- és értékbizonyítvány stb.);
 • működési engedély az illetékes hatóságtól;
 • az előző évi adóbevallás és mérleg;
 • banki információ (a számlavezető banktól, vagy bármelyik korábbi számlavezető banktól).

 

3. A HITEL KONDÍCIÓIA


A hitelek célja: A hitel célja gépek, berendezések, eszközök és más beruházások finanszírozása, a már meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása. A beruházási hitel esetén a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz finanszírozásra fordítható összeg tevékenységtõl függően a folyósított hitel 50%-a lehet. Lehetőség van csak forgóeszközhitel felvételére is.

 

A hitel összege: A Mikrohitel összege nem haladhatja meg a 2 x 10 000 000 Ft-ot, azaz kétszer tízmillió forintot. Egy ügyfél részéről két, egyenként maximum 10 millió Ft összegű hitelkérelem egyidejű benyújtása lehetséges azzal, hogy a hitelcélok eltérőek, vagyis a 10-10 millió Ft két eltérő hitelcél finanszírozására vehető csak igénybe

 

A hitel futamideje: A hitel futamideje maximum 120 hónapig (10 év), forgóeszköz finanszírozás esetében maximum 36 hónapig (3 év) terjedhet, az üzleti terv pénzforgalmi előjelzésében kimutatott visszafizetési képesség függvényében. 

 

Saját erő: A hiteligénylő által biztosított saját forrás mértéke 0%.

 

A hitel felhasználásának határideje: A hitelszerződést a hiteligénylés jóváhagyásától számított egy hónapon belül meg kell kötni és további két hónap áll rendelkezésre a felhasználásra. ellenkező esetben a hitel megszűnik, hacsak az időtartamot a HVK meg nem hosszabbítja. 

 

Türelmi idő: A törlesztés megkezdése előtti türelmi idő nem lehet több, mint 12 hónap. A kamattörlesztésre nem adható türelmi idő.

 

Biztosíték: A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra. A HVK által végzett értékelést követően a biztosítéknak legalább a hitelösszeg 100%-át kell fedeznie.

 

Kamat: A hitel kamata évi 3,9 %, amely a futamidő alatt nem változik. A kamat havonta fizetendő. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a lejárt tőkére az ügyleti kamaton felül évi 6% és a meg nem fizetett kamatra szintén évi 6%.

 

További hitel felvétele: Az első folyósítástól számított 12 hónapon belül is felvehető második és harmadik mikrohitel, ha a vállalkozás korábbi tartozását maradéktalanul megfizette.

 

Ugyanazon vállalkozás esetleges újabb hitelkérelmének jóváhagyása nem esik számszerű korlátozás alá. Korlátozás nélkül jóváhagyható a további kérelem, amennyiben a vállalkozás továbbra is megfelel a pályázati feltételeknek. 

 

Az első hitel folyósítását követően folyósított további hitel esetében a fennálló tőketratozás és az újonnan jóváhagyott hitel együttes összege nem haladhatja meg a 20 millió forintot.

 

 

4. A MIKROHITEL SZERZŐDÉS TÁMOGATÁS TARTALMA

 

A támogatás formája: kedvezményes kamatozású kölcsön.

 

A támogatás kategóriája: 

A Mikrohitel Program a kedvezményes kamatozás miatt támogatásnak minősül a vonatkozó EK rendeletek alapján. A támogatás kategóriája: „D” , azaz csekély összegű (de minimis) támogatás. A hitelt kizárólag az EK- Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelettel összhangban lehet nyújtani.

Csekély összegű támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a támogatást nyújtó előzetesen megbizonyosodott arról, hogy egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaitélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelemi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban (a) a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedő vállalkozások; (b) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások, (c) valamint ezen termékek feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékenykedő vállalkozások, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, illetve a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ; továbbá a támogatás nem vehető igénybe (e) az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, (f) az import áruk helyet hazai áru használatától függő támogatások esetében, (g) a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozásoknak teherszállító járművek megvásárlására.

A mezőgazdasági, illetve halászati ágazat vállalkozásai részére folyósított támogatásokat az EK-Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról a mezőgazdasági és halászati ágazatban szóló 1860/2004/EK bizottsági rendelettel összhangban lehet nyújtani.

 

A támogatástartalom igazolása: a támogatásról szóló igazolást a kedvezményezettnek nyújtott támogatás tartalmáról és a támogatásra vonatkozó kategóriáról a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány adja ki.

 

Számolja ki várható törlesztőrészleteit itt

 

Letölthető anyagok:

 

 

A Mikrohitel Programról és annak működéséről bővebb információ:

 

Dudás Tímea

mikrohitel menedzser

Tel.: 20/290-3970, e-mail: dudastimea@nmrva.hu

 

Kocsis Ágnes

mikrohitel menedzser
Tel.: 20/3313-226, e-mail: kocsisagnes@nmrva.hu

   

Az NMRVA regisztrált értékbecslői:

 

Név Cím Telefon Fax

Ingatlanértékbecslő és Szolg. Bt.

(Rátkai Béla és Kovács Nikoletta)

3100 Salgótarján,

Alkotmány út 7. 

32-417-440,

20-915-9873 

32-316-331 
Karádi Lászlóné 

3100 Salgótarján,

Kassai sor 36. 

32-317-099,

20-446-7314 

32-520-307 

KEDING Ingatlanforgalmazó és Építő Kft.

(Tóth Edit)

1148 Budapest,

Vezér utca 147/B

70-360-4637

-

 

Kapcsolatfelvétel


 Az adatkezelési tájékoztatót elolvastam és elfogadom.
 

Varga Béla Csaba
ügyvezető igazgató
32/520-301
vargabela@nmrva.hu

Dudás Tímea
mikrohitel menedzser
32/520-300
20/290-3970
dudastimea@nmrva.hu

Kocsis Ágnes
mikrohitel menedzser
20/3313-226
kocsisagnes@nmrva.hu